இயற்கையின் அழகு நம் கையில் என்ற கருப்பொருளைக் கொண்டு மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன