1.பாடல்கள் 3 நிமிடங்களுக்கு மிகாதவாறு படம் பிடித்து அனுப்ப வேண்டும்

2.போட்டிக் கட்டணம் ரூ.100

3.இயற்கைப் பாதுகாப்பு, மனிதநேயம் ஆகிய ஏதாவது ஒரு கருப்பொருளை மையப்படுத்திய திரைப்படப் பாடல்  அல்லது பிறவகை பாடலை மையப்படுத்தியதாக இருக்க வேண்டும்.

  •  

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *