குறும்படப் போட்டி

பரிசுகள்

முதல் பரிசு ரூ.5000, இரண்டாம் பரிசு ரூ.4000, மூன்றாம் பரிசு ரூ.3000. நான்காம் பரிசு ரூ.2000, ஐந்தாம் பரிசு ரூ.1000

விதிமுறைகள்

  1. இயற்கைப் பாதுகாப்பு அல்லது மனிதநேயம் கருப்பொருள் கொண்ட குறும்படங்கள்  மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்
  2. குறும்படங்கள் 7 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
  3. போட்டிக் கட்டணம் ரூ.200

Please Send Your Video on We transfer

  •  

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *